Disclaimer

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van de stichting Circle4Life is het niet toegestaan om delen van deze website te gebruiken in andere websites of voor enige andere toepassing. Deze website kan gegevens bevatten die zijn beschermd door copyright en door andere wet- of regelgeving inzake copyright van derden en deze zijn derhalve dienovereenkomstig beschermd.

Verantwoording/aansprakelijkheid

De stichting Circle4Life heeft deze website met zorgvuldigheid ontworpen en samengesteld naar beste kennis en weten. Toegang tot en gebruik van de website en de daarin opgenomen verwijzingen geschieden voor risico van de bezoeker ervan. Claims t.a.v. schade en garantie veroorzaakt door mogelijk onvolledige of incorrecte gegevens zijn uitgesloten.

De stichting Circle4Life is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade (ook niet voor indirecte- en/of gevolgschade) die kan voortvloeien uit bezoek aan en gebruik van deze website of de daarin aangebrachte verwijzingen.

Verwijzingen naar andere websites

Deze website bevat verwijzingen (hyperlinks) naar websites welke worden beheerd door derden. De stichting Circle4Life is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze andere websites.

Privacy verklaring Stichting Circle4life

Vanaf 25 mei 2018 zijn wij genoodzaakt ons te houden aan de Europese regelgeving ten aanzien van persoonsgegevens en moeten dan ook voldoen aan de gestelde eisen volgens de AVG.
Circle4life verklaart dat uw gegevens als particuliere sponsor, als bedrijfsponser en als deelnemer/belangstellende aan een van de sponsoractiviteiten zijn opgenomen in ons digitale bestand.
Omdat uw gegevens onmisbaar zijn voor het voeren van een goede administratie gaan wij er vanuit dat u hiermee akkoord gaat. U heeft bij aanmelding als sponsor of bij een activiteit uw gegevens doorgegeven en aangegeven van onze activiteiten op de hoogte gehouden te willen worden. Mocht u hier geen prijs meer op stellen, dan kunt u dit via een email naar info@circle4life.nl kenbaar maken.

Stichting Circle4life beschikt over de volgende gegevens
* Naam (en in sommige gevallen het adres en woonplaats)
* telefoonnummer(s)
* E-mailadres
* Bankrekeningnummer (voor de sponsoren)

Bewaartermijn
Standaard bewaren wij uw gegevens totdat u ons verzoekt deze te wijzigen dan wel te verwijderen. U heeft zich destijds aangemeld voor het ontvangen van de periodieke nieuwsbrieven en mogelijke briefings over sponsoractiviteiten.

Wat registreren wij verder
In geval van sponsoractiviteiten zoals het jaarlijks terugkerende sponsordiner, de sponsordagen en dergelijke zullen wij uw gegevens na aanmelding verzamelen in een Excel sheet om zo de organisatie op de hoogte te brengen van uw deelname. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor een bevestiging, inzage in het aantal aanmeldingen en opvolgingen en worden niet aan derden doorgegeven.

Waar bewaren wij de bestanden
De digitale informatie is opgeslagen op de computer van de voorzitter/penningmeester en zal uitsluitend door de voorzitter/penningmeester worden gebruikt voor bovengenoemde doeleinden. Na aanmelding als sponsor en voor andere activiteiten worden de papieren bestanden en/of facturen bewaard ten huize van de voorzitter/penningmeester en zijn voor derden niet toegankelijk.

Wij respecteren u als sponsor en belangstellende
U heeft altijd het recht uw gegevens in te zien, te (laten) wijzigen of te (laten) verwijderen.
Wij verklaren dat de bij ons aanwezige gegevens niet aan derden zullen worden doorgegeven zonder uw toestemming.

Gebruik van social media en foto’s
Bij onze sponsoractiviteiten worden foto’s gemaakt die op sociale media kunnen worden geplaatst en in de nieuwsbrieven.
Mocht u bezwaar hebben dat u op foto’s zichtbaar bent dan verzoeken wij u dit middels dit via een email naar info@circle4life.nl kenbaar te maken.
Bij geen bericht gaan wij ervan uit dat u akkoord bent met bovenstaande.

In geval u besluit geen informatie meer te willen ontvangen dan zullen wij uw gegevens verwijderen uit onze bestanden.  
Indien u minderjarig bent dan dient een ouder/verzorger via een email naar info@circle4life dit kenbaar te maken.